Algemene voorwaarden
van
Revenge of the nerds gevestigd te Maarssen.
Locaties:
Wilhelminaweg 1, 3603 CR Maarssen
Telefoon: 06- 15087454
Email: [email protected]
Website: www.revengeofthenerds.net


Artikel 1
Begrippen

 1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan Revenge of the nerds, zij is gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Revenge of the nerds. Deze dienstverlening heeft betrekking op belastingplichtige- en niet -belastingplichtige activiteiten.
 2. Onder opdrachtgever wordt verstaan de persoon, de onderneming of instelling waarmee de opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten omtrent het verrichten van werkzaamheden.
 3. Onder werkzaamheden worden verstaan de door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever te leveren producten en/of diensten.
 4. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever voor het verrichten van werkzaamheden, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Artikel 2

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer, Revenge of the nerds, en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. De voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover de voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is afgeweken.

Artikel 3 Offertes

 1. Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat zij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
 2. Onderwijsactiviteiten en bepaalde begeleidingsactiviteiten volgens een vast stramien zijn vrijgesteld van BTW, in verband met registratie CRKBO. Voor overige diensten en producten is opdrachtgever BTW verschuldigd, ter beoordeling aan Revenge of the nerds.
 3. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat bij de opzet en de uitvoering van de opdracht recht wordt gedaan aan het eigen karakter van betrokken (onderwijs)instelling.
 4. De beschrijvingen van de werkzaamheden worden opgenomen in een ‘plan van aanpak’.
 5. Kennelijke vergissingen in het aanbod van de opdrachtnemer binden deze niet.
 6. Mondelinge toezeggingen van de opdrachtnemer in het kader van een offerte zijn uitsluitend bindend, indien deze schriftelijk zijn bevestigd door de opdrachtnemer.
 7. Alle offertes hebben een geldigheidsduur van dertig dagen, tenzij een andere termijn in de offerte is opgenomen.

Artikel 4
Uitvoering overeengekomen werkzaamheden door de opdrachtnemer

 1. De opdrachtnemer heeft de inspanningsverplichting de aan te nemen opdracht uit te voeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 2. De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de overeengekomen werkzaamheden worden uitgevoerd.

Artikel 5
Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle benodigde documenten en gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in bezit zijn van de opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever staat in beginsel in voor de juistheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 3. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
 4. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Er moet kunnen worden gerekend op de tijdige beschikbaarheid van de bij de werkzaamheden betrokken medewerkers uit de organisatie van de opdrachtgever.

Artikel 6
Auteursrecht/intellectueel eigendom

 1. Het auteurs- en publicatierecht op alsmede de eigendom van de door de opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen berusten bij de opdrachtnemer of diens rechtsverkrijger.
 2. Verveelvoudigen, openbaar maken, ter beschikking stellen aan derden van diensten en producten of kopiëren van de materialen is uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
 3. De opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Het in de openbaarheid brengen, het afgeven of in bruikleen geven aan derden van informatiestukken, artikelen, tekeningen, foto’s, video’s, internetdocumenten, cursushandleidingen, verslagen, sheets en cursusmaterialen of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking op de door Revenge of the nerds geleverde dienst, advies of product is niet toegestaan. Dit mag slechts na schriftelijke toestemming van Revenge of the nerds onder vermelding van genoemde stukken, met inachtneming van hetgeen in de wet op het auteursrecht hierover is vastgelegd.
 5. Aan publicatie, in bladen, door media, op het World Wide Web of in welke vorm dan ook, door Revenge of the nerds kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 7
Hulpmiddelen/materialen/werkruimten

 1. Indien de uitvoering van de overeenkomst bij de opdrachtgever plaatsvindt, zal de opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulpmiddelen en werkruimten kosteloos ter beschikking stellen. Opdrachtnemer en opdrachtgever maken
 2. In overleg met de opdrachtnemer zorgt de opdrachtgever voor voldoende faciliteiten zoals cursusruimten, Wifiverbindingen, digiborden en Chromebooks
 3. Indien de opdrachtgever, ondanks de afspraken die daarover met de opdrachtnemer zijn gemaakt, verzuimt de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde faciliteiten aan de opdrachtnemer ter beschikking te stellen, is de opdrachtgever verantwoordelijk indien de geplande werkzaamheden als gevolg van het ontbreken van de faciliteiten geen doorgang kunnen vinden. De kosten voortvloeiend uit het feit dat de overeengekomen werkzaamheden niet volgens afspraak kunnen worden uitgevoerd zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8
Overmacht

 1. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtnemer tot uitvoering van de overeenkomst opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan vier weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst uit te stellen dan wel te ontbinden, zonder dat een verplichting tot schadevergoeding ontstaat voor zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever.
 2. Overmacht in de zin van dit artikel duidt op omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst verhinderen en die niet zijn toe te rekenen aan de opdrachtnemer. Hieronder zijn onder andere ziekte en ongevallen inbegrepen. Tevens is te denken aan brand, storingen aan en verlies van niet vervangbare apparatuur of hulpmiddelen.
 3. Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtnemer gerechtigd het reeds door hem gepresteerde te factureren. De opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 4. Indien in de overeenkomst de naam van een medewerker is opgenomen, is de opdrachtnemer gerechtigd na overleg met de opdrachtgever een andere gekwalificeerde medewerker de werkzaamheden (mede) uit te laten voeren.

Artikel 9
Wijziging/ aanvulling opdracht c.q. meer- of minderwerk

 1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed wanneer partijen tussentijds overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht uit te breiden of te wijzigen.
 2. Indien de tussentijdse wijziging de overeengekomen prijs beïnvloedt dan wel het aantal vooraf overeengekomen aantal uren van dienstverlening, zal de opdrachtnemer dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
 3. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal de opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen als de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk zal dit als aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.
 4. Zodra tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat zich omstandigheden voordoen die naar het oordeel van opdrachtnemer aanpassing van de overeenkomst nodig maken, dan treedt Revenge of the nerds direct in overleg met de opdrachtgever.
 5. Wijzigingen van en aanvullingen op de overeenkomst en/of voorwaarden gelden alleen als zij schriftelijk door opdrachtnemer zijn vastgelegd en hebben slechts betrekking op die
  overeenkomst.

Artikel 10
Betaling

 1. De betaling door de opdrachtgever dient 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op de
  bankrekening van de opdrachtnemer. Elke factuur wordt als een aparte vordering beschouwd.
  Na verstrijking van het betalingstermijn behoudt de opdrachtnemer zich het recht toe een
  rente van 5% van het factuurbedrag per week in rekening te brengen.
 2. Alle aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting, inhouding
  of verrekening worden gedaan. De opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige
  betalingsverplichting jegens opdrachtnemer op te schorten.
 3. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, verband houdende met de inning van
  enige vordering op de opdrachtgever, komen te zijnen laste, De buitengerechtelijke kosten
  worden geacht tenminste 15% van het te vorderen bedrag te zijn.
 4. Indien er sprake is van restitutie, wordt dit bedrag binnen 30 dagen terugbetaald.

Artikel 11
Prijzen

 1. Overeenkomsten worden gesloten op basis van de op het tijdstip geldende tarieven. De
  opdrachtnemer behoudt zich het recht toe haar tarief één maal per jaar te wijzigen.
 2. Alle prijzen van opdrachtnemer worden uitgedrukt in Euro’s. Indien de opdrachtnemer, Revenge of the nerds, met de opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt is de
  opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Tussentijdse veranderingen
  van het niveau van de kosten die opdrachtnemer noodzaken tot het aanpassen van de
  tarieven, worden doorberekend in de prijzen. De opdrachtnemer mag de bij levering geldende
  prijs voor zijn op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen.
 3. Meerwerk zal in rekening worden gebracht op basis van het aantal extra gewerkte uren
  conform het geldende tarief.

Artikel 12
Gebreken, klachten, termijnen en ontbinding

 1. Er wordt met de opdrachtgever overlegd over de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken na beëindiging van de Overeenkomst aan opdrachtnemer te worden gemeld.
 2. Indien een klacht van de opdrachtgever tijdig is gemeld, wordt deze in behandeling genomen door opdrachtnemer.
 3. Tijdig aangetoonde gebreken worden door opdrachtnemer en opdrachtgever besproken. Indien opdrachtnemer het eens is met het veronderstelde gebrek, maken partijen (indien mogelijk) afspraken over het herstel van dit gebrek. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.
 4. Al dan niet vermeende gebreken schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Revenge of the nerds beschikt over een adequate klachtenprocedure die voorziet in ten minste een beroepsmogelijkheid bij een met name genoemde onafhankelijke derde, namelijk de heer H. Van de Hoef, Spoorlaan 2a, O21, 2411 ER Bodegraven. Het oordeel van de heer H. Van de Hoef is bindend voor Revenge of the nerds. Eventuele consequenties worden door Revenge of the nerds binnen 14 dagen afgehandeld.
 6. Door herstel is opdrachtnemer ter zake van zijn verplichtingen volledig gekweten.
 7. Indien een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een
 8. Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van een overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden.
  Namelijk uitsluitend voor dat gedeelte dat door de opdrachtnemer nog niet is uitgevoerd.
 9. Bedragen die opdrachtnemer vóór de ontbinding aan de opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering heeft gepresteerd, blijven onverminderd door opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
 10. Indien de opdrachtgever, na in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiend uit de
  overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, zonder daarvoor tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn.
 11. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
 12. Bij een klacht ontvangt u binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging.
 13. Klachten worden binnen 4 weken afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de opdrachtgever hiervan binnen deze 4 weken in kennis worden gesteld het uitstel wordt toegelicht; bovendien geeft de opdrachtnemer een indicatie wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
 14. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.
 15. Tot beëindiging wordt slechts overgegaan nadat gebleken is dat de geconstateerde problemen niet kunnen worden opgelost.

Artikel 13
Geschillen

 1. Als door of naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden een geschil rijst tussen
  de opdrachtgever en opdrachtnemer, dan zullen partijen trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen.
 2. Als het geschil hierdoor niet wordt opgelost, dan wordt het voorgelegd aan de onafhankelijke functionaris Matthijs Immink.
 3. Het oordeel van Matthijs Immink, is voor de opdrachtnemer bindend; eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.

Artikel 14
Cursus, training en les

 1. Een cursus, training of les (lees: activiteit) vindt geen doorgang indien er sprake is van een
  ongeval of ziekte. Dit ter beoordeling van de opdrachtnemer. Opdrachtnemer heeft het recht een persoon die zich voor een activiteit heeft aangemeld niet aan de activiteit te laten deelnemen indien deze niet voldoet aan de door de opdrachtnemer gestelde toelatingscriteria.
 2. De opdrachtnemer behoudt het recht toe om deze beslissing uit te stellen tot één week voor
  de aanvangsdatum.
 3. Indien de in lid 1 bedoelde activiteit geen doorgang vindt zal er restitutie van het reeds
  betaalde voorschot plaatsvinden.
 4. De opdrachtgever heeft tot uiterlijk vier weken voor de geplande aanvangsdatum de gelegenheid de opdracht schriftelijk te annuleren. Bij annulering binnen vier weken voor de geplande aanvangsdatum is de opdrachtgever de totale deelnemersprijs verschuldigd.
 5. Indien de opdrachtnemer door overmacht onmogelijk in staat is een activiteit te verzorgen, behoudt deze zich het recht voor om de activiteit naar een ander tijdstip te verplaatsen.
 6. Indien opdrachtnemer de geplande aanvangsdatum verandert, opschort, dan wel vervroegt, heeft de opdrachtgever het recht om de opdracht kosteloos te annuleren, onder voorbehoud


Artikel 15
Geheimhouding

 1. De opdrachtnemer en de opdrachtgever en zijn deelnemers zullen maatregelen nemen om
  geheimhouding te verzekeren van alle aan elkaar ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen, waarvan aangenomen mag worden dat de belangen van (een van) beiden door openbaarmaking kunnen worden geschaad. Deze geheimhoudingsplicht duurt tevens voort na beëindiging van de overeenkomst.
 2. Daarnaast staan partijen er jegens elkaar voor in dat door hen ingeschakelde derden eenzelfde geheimhoudingsplicht wordt opgelegd. Hier worden onder andere stagiaires, studenten en externe betrokkenen mee bedoeld.
 3. De opdrachtgever wordt verantwoordelijk gehouden voor het verlenen van toestemming door ouders van minderjarige leerlingen om vastgelegd te worden op foto en video door Revenge of the nerds.
 4. Indien gewenst tekenen medewerkers van Revenge of the nerds een geheimhoudingsovereenkomst.

Artikel 16
Wijziging van de voorwaarden

 1. De opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerktreding; zij betreffen de vanaf dat tijdstip af te sluiten overeenkomsten.
 2. De wijzigingen werken door in reeds afgesloten overeenkomsten indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de opdrachtgever met de -met hem schriftelijk gecommuniceerde- desbetreffende wijzigingen instemt.

Artikel 17
Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever of een derde ter zake van de uitvoering van de overeenkomst mocht lijden.
 2. Op deze aansprakelijkheidsuitsluiting zal opdrachtnemer geen beroep doen ingeval de schade
  het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
 3. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van opdrachtnemer zal opdrachtgever Revenge of the nerds vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de zaken, diensten en producten en zal opdrachtnemer alle schade vergoeden die opdrachtgever lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.